कोरोना को प्राथामिक उपचार ॥ अनन्त प्रशाद नेपाल को कविता ॥